Visjon og verdier, Sula Vekst


Visjon og verdiar


Vår visjon:
"Moglegheit gjennom arbeid".

Forretningsidé:
"Vi utviklar menneske gjennom tilrettelagt arbeid. Vi tilbyr varer og tenester til den åpne marknaden, med fokus på personleg utvikling. Vi gir også moglegheiter for tilrettelagt arbeid i ordinær verksemd.

Verdiar:

  • stolt
  • inkluderande
  • ansvarleg


Dette er verdiar som gir grunnlag og retning for inspirasjon, meistring, tryggleik og samhandling. Verdiane skal opplevast av våre tilsette, kundar, og samarbeidspartnarar.

Berekraftig utvikling:
Vi har valt ut følgjande berekraftsmål for å sjå til at vi ikkje øydelegg moglegheitene for komande generasjonar. Vi er opptekne av berekraft og god sirkulærøkonomi.

Våre hovudmål i FN sine berekraftsmål er:

  • god helse - 3
  • anstendig arbeid og økonomisk vekst - 8
  • ansvarleg forbruk og produksjon - 12
  • samarbeid for å nå måla - 17

FN, bærekraft, Sula Vekst